Wykonanie Systemu migracji danych z systemu źródłowego Krew-System SQL do Centralnego systemu e-Krew.
Numer postępowania 3/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr nr 2023/BZP 00105883 z dnia 2023-02-22
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast