Dostawa soku jabłkowego w 100%, w kartonikach.

6/ZO/2022

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).
Przekierowanie na platformę

5/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na usługę odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz innych odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).
Przekierowanie na platformę

Budowa budynku Działu Laboratoryjnego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
Numer postępowania 5/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00139360/01 z dnia 2022-04-28
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 01/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu ofertjest udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jednoczesnego wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 10-03-2022 roku. Termin składania ofert: 21-03-2022 roku, do  godz. 13:00. Data otwarcia ofert: 21-03-2022roku, godz. 13:15.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast