Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

1/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa oraz montaż i uruchomienie zamrażarki szokowej do mrożenia pojemników z osoczem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Numer postępowania 11/P/2022/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr 2022/S 252-733405 z dnia 30.12.2022 r.
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Numer postępowania 10/P/2022

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00526156/01 z dnia 2022-12-30
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa sprzętu komputerowego.

8/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 03/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na Dawców Krwi oraz potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych w RCKik w Zielonej Górze.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu – 03/2022/KO

Załącznik Nr 1 do SWK – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWK - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWK - Wykaz wykonanych swiadczeń

Załącznik Nr 4 do SWK - Oświadczenie znajomości programu komputerowego

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Aneks do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 13-12-2022 roku. Termin składania ofert: 22-12-2022 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 22-12-2022roku, godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań immunologii transfuzjologicznej, preparatyki i wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu – 04/2021/KO

Załącznik Nr 1 do SWK – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWK - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWK - Wykaz wykonanych swiadczeń

Załącznik Nr 4 do SWK - Oświadczenie znajomości programu komputerowego

Regulamin Przeprowadzania Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Aneks do Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 13-12-2022 roku. Termin składania ofert: 22-12-2022 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 22-12-2022roku, godz. 11:30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast